תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של המעצבת הילה שניידר, (“האתר”), חנות אונליין לתכשיטים.

גולשים יקרים, תנאי שימוש אלה, יחד עם מסמך מדיניות הפרטיות (להכניס לינק אקטיבי) מהווים יחדיו חוזה מחייב בין החברה לבינכם והוא חל על כל הגולשים באתר ומחייב אותם (“תקנון“). השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בתקנון. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.

האתר כולל מידע כללי וספציפי אודות המוצרים המוצעים למכירה בו ומאפשר לגולש לרכוש אותם בהתאם למחיר הנקוב באתר.

השימוש בתקנון בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד ותקנון זה מתייחס כמובן, גם למי שאינו מגדיר עצמו ככזה.

החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר.

הגדרות של מונחים בתקנון

בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

 1. גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר, לרבות הלקוח.
 2. החברה – הילה שניידר ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה.
 3. המוצר/ים – המוצרים המוצגים באתר ומוצעים למכירה.
 4. תנאי השימוש – התנאים שבמסמך זה.
 5. לקוח – גולש אשר רכש מוצר באתר.
 6. תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים.
 7. השירותים – השירותים השונים המוצעים באתר על ידי החברה, לרבות האפשרות לרכוש את המוצרים.
 8. יום אספקת המוצר – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
 9. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח הזמנות.
 10. המועד המבוקש לאספקת המוצר – המועד שציין הלקוח כמועד בו הוא מעדיף שיסופק לו המוצרים.
 11. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.
 12. ימי עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 13. חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 תקנותיו והוראותיו.

באופן כללי

 1. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
 2. כל שינוי מהותי בתנאי תקנון זה יפורסם ויחייב את הגולש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
 3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה, היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן להתנות (ככל שקיימות) והמוענקות במפורש בדין.
 4. כל מחירי המוצרים המוצעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב לפי המחירים המעודכנים.
 5. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 7. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 8. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות אך רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 9. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת לגולש אודות סל קניות ‘נטוש’, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידו.
 10. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הגולש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שגולש, הוא יכול לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל ו/או בפניה לחברה באמצעות דוא”ל.
 11. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל גולש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי החברה

 1. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
  • הוא רשאי להתקשר עם החברה לפי הוראות התקנון לפי כל דין.
  • יציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
  • ישתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
  • כל מידע שימסור לצורך רכישה באתר ו/או לצורך הצטרפותו למועדון הלקוחות של החברה ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.
  • מאגר הלקוחות ישמש את החברה בין היתר למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת לגולש, ככל הגולש אישר את קבלתם. מחיקת פרטים מהמאגר תעשה לבקשת הגולש באופן המפורט בתקנון זה.
  • החברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.
  • הוא מסכים שהחברה תהא רשאית למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם החברה תעמוד בפני איום כי ינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
  • לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו.
  • הוא פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לתכני האתר, לרבות בכל הקשור למוצרים ולשימוש בהם.
 2. לחברה הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה “שימוש לרעה”, האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין.

אחריות החברה ומגבלותיה

 1. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.
 2. השירותים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים כפי שהם (AS IS). החברה אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי הגולשים בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לתמהיל ו/או איכות המוצרים המוצעים בו ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה של מוצרים באמצעות האתר, כמו גם הסתמכות על התכנים שבו – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. כאמור, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצר הנמכר בפועל.
 5. בכל מקרה לא תישא החברה בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ואחריותה לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה משימוש של הלקוח במוצר לא יעלה על ערך המוצר הנרכש שגרם לנזק.
 6. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ועליו למלא בקפדנות את הוראות השימוש והבטיחות הנלוות למוצר, ככל שקיימות כאלו.
 7. החברה לא תהא אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות בדואר ישראל בפרט ובמשק בכלל, אסונות טבע, מגפות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 8. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש לאספקת המוצר. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים המוצעים באתר לוקים בפגם כלשהו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות.
 9. אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי החברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתנאי שימוש אלה, הגולש יודיע על כך לחברה לאלתר ובכתב, וייתן לחברה 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה כאשר הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מטעם החברה, אלא אם החברה לא תיקנה את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבלה הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

זכויות הקניין רוחני של החברה ובעלותה בנוגע לתכנים באתר

 1. החברה מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 2. החברה תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או של יצרני המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים והתכנים באתר – לרבות תכני אודיו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב ותמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים.
 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.
 8. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. הגולש מתחייב כי כל מידע שימסור לחברה ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא ואינו מפר זכויות צדדים שלישיים והדין. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 3. קיימת אפשרות לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. במידה והלקוח מעוניין בהחזר כספי וזכאי לו ע”פ הוראות תקנון זה והדין, החזר שכזה יינתן על חשבון הקרדיט, כהגדרת מונח זה להלן.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזיו הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הגולש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. מובהר כי גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה בשל כך בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם עבור המוצר במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.
 8. כל לקוח יהא רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.
 9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצר והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
 10. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 11. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל חדש. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצר שנרכש רק לאחר קבלת אישור מפייפאל השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל ולא של האתר.
 12. סליקת כרטיסי האשראי של הלקוח מתבצעת באמצעות חברת סליקה הקשורה בהסכם מחייב מול החברה ועל כן החברה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של הלקוח ואינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת הסליקה ביחס לכך.

אספקה ומשלוחים

עלות משלוח עם חברת שליחים ומסירה אישית 55.00 ש"ח. שביעות הרצון שלך מהתכשיטים שלי היא הדבר החשוב לי ביותר. אני מאשרת החזר מלא על כל הפריטים אם נעשה תוך 14 ימים מיום קבלת החבילה על ידיך, באריזתו המקורית, ללא פגם, וכל עוד התכשיטים לא נענדו ומוחזרים בדיוק כפי שקיבלת אותם. ההחזר הכספי יבוצע תוך שבועיים (לא כולל עלות המשלוח) אז אנא סבלנותך עד שיזוכה חשבונך. כל בקשה לזיכוי בבקשה לשלוח למייל hilaschneider@gmail.com

ביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
 2. הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים המפורטים להלן שלהלן:
  • כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  • במקרה של ביטול עסקה לפני שליחת המוצר ללקוח יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
  • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח שלא עקב פגם או אי התאמה, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הלקוח. ההחזר יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלתו. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח כלל.
  • החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש”ח.
 3. לחברה שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבם של המוצרים שמוחזרים.
 4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

שונות וסמכות שיפוט

 1. החברה והיא בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהלקוחות) ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג’ לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.
 2. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי שימוש אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.
 3. תנאי שימוש אלה, המהווים כאמור הסכם מחייב בין החברה לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
 4. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 5. כל ההודעות שישלחו לחברה יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 6. הודעות לחברה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת hilaschneider@gmail.com

ט.ל.ח